درباره تیم فروشگاه ها

مجله فروشگاه جهت آشنایی با سیستم های مدیریت و بازاریابی، مهارت های مدیریتی، بازاریابی بین المللی، اقتصاد مقاومتی، توسعه و کشف راهکارهای کسب و کار طراحی شده است.