ثبت 3 زمینلرزه در استان خراسان رضوی با بزرگای 3.2 و بیشتر، ساری با زلزله 4 لرزید

به گزارش مجله فروشگاه، در هفته گذشته در استان خراسان رضوی زلزله های 4.2 در سفیدسنگ، 3.6 در سرخس و 3.2 در همت آباد رخ داد، ضمن آنکه در ساری استان مازندران زمینلرزه ای به بزرگای 4 به ثبت رسید.

ثبت 3 زمینلرزه در استان خراسان رضوی با بزرگای 3.2 و بیشتر، ساری با زلزله 4 لرزید

به گزارش خبرنگاران، در روزهای 22 و 23 دی ماه جاری چندین خرد لرزه و زلزله های کوچک در اطراف مشهد به عنوان دومین شهر پرجمعیت کشور اتفاق افتاده است. به گفته دکتر علی بیت اللهی، مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در مدت 14 سال اخیر، در شعاع 100 کیلومتری اطراف مشهد 824 زلزله با عظیمی 2.5 و عظیمتر از آن اتفاق افتاده است.

وی خاطر نشان کرد: عظیمترین زلزله این منطقه مربوط به زمینلرزه فروردین 1396 در سفید سنگ استان خراسان رضوی به عظیمی 6 بوده است در شکل ذیل خوشه های لرزه ای در جنوب شرق، غرب و شمال و شمال غرب مشهد نمایان است. محدوده مشهد و مجاور آن بطور قابل ملاحظه ای از نظر رخداد لرزه ای تنک است.

رخداد زمین لرزه های دستگاهی نوین (سال 2006 به بعد) مشهد و اطراف آن به شعاع یک درجه(حدود 110 کیلومتر) نشان داده شده است

علاوه بر زلزله سفیدسنگ استان خراسان رضوی، در چاه دادخدا زلزله ای به عظیمای 4 و ساری استان مازندران با زمینلرزه ای به عظیمای 4 به ثبت رسید.

آنالیز مهمترین زمین لرزه های استان مازندران در تاریخ حدود 1000 ساله اخیر آن، نشان می دهد که بیشتر این زمین لرزه ها در بخش های شرق البرز مرکزی در فریم و منتهی الیه غربی آن در طالقان ثبت یا گزارش شده است. لرزه خیزی مازندران بیشتر تحت تاثیر گسل البرز شمالی و گسل مازندران در بخش های مرکزی نور و بلده و گسل شمال البرز مرکزی و همچنین گسل بهشهر و قطعه شرقی گسل البرز شمالی در بخش های شرقی البرز مرکزی است.

مهمترین مناطق با پتانسیل خطر بالای رخداد یک زمین لرزه عظیم در مازندران عبارتند از مناطق مرکزی و تلاقی گسل های بهشهر و مازندران در جنوب ساری و بابل و منطقه مرکزی البرز مرکزی که پتانسیل رخداد زمین لرزه با عظیمای 7.5 در آنها بر پایه زمین لرزه های تاریخی و شواهد گسلش و ریخت زمین ساختی سطحی وجود دارد.

جزئیات زمینلرزه های هفته گذشته به این توضیح است:

شنبه 20 دی

در قائن استان خراسان جنوبی زلزله 2.8، مردهک استان کرمان زلزله 2.8، گنبد کاووس استان گلستان زلزله 2.5، سومار استان کرمانشاه زلزله 2.5، خوی استان آذربایجان غربی دو زلزله 2.8 و در نالوس استان آذربایجان غربی زلزله 2.9 به ثبت رسید.

در چرام استان کهگیلویه و بویراحمد بعد از زلزله 2.9، زلزله دیگری با عظیمای 3.1 در عمق 10 کیلومتری رخ داد که کانون آن در یک کیلومتری چرام، 24 کیلومتری دوگنبدان و 31 کیلومتری دهدشت این استان گزارش شد.

یکشنبه 21 دی

در تسوج استان آذربایجان شرقی زلزله 2.6، در سعدآباد استان بوشهر زلزله 2.7، چاه دادخدا واقع در استان کرمان دو زلزله 2.9، در خانه زنیان استان فارس زلزله 2.7، در دیهوک استان خراسان جنوبی زلزله 2.8، در خشت استان فارس زلزله 2.5، نجف شهر استان کرمان زلزله 2.5 و در سرپل ذهاب استان کرمانشاه زلزله 2.6 به ثبت رسید.

لالی استان خوزستان با زمینلرزه ای به عظیمای 3.2 در عمق 9 کیلومتری لرزید و کانون آن در 38 کیلومتری لالی، 45 کیلومتری سالند و 49 کیلومتری قلعه خواجه این استان بوده است.

دوشنبه 22 دی

در سیردان استان قزوین زلزله 2.9، نودان استان فارس زلزله 2.5، چرام استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله 2.9، سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله 2.6 و چاه دادخدا واقع در استان کرمان زلزله 2.6 به ثبت رسید.

نقده استان آذربایجان غربی با زلزله ای به عظیمای 3.5 لرزید که عمق آن در 10 کیلومتری و رومرکز این رخداد لرزه ای در 6 کیلومتری نقده، 8 کیلومتری محمدیار و 21 کیلومتری گردکشانه این استان گزارش شد.

سفیدسنگ استان خراسان رضوی زلزله ای به عظیمای 4.2 در عمق 9 کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز این رخداد لرزه ای در 17 کیلومتری سفید سنگ، 19 کیلومتری فریمان و 23 کیلومتری قلندرآباد این استان بوده است.

سه شنبه 23 دی

دو گنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ای به عظیمای 3.1 در عمق 10 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 32 کیلومتری دوگنبدان و 50 کیلومتری باشت استان کهگیلویه وبویر احمد و 44 کیلومتری بابامنیر استان فارس بوده است.

در تازه آباد استان کرمانشاه زلزله 2.6، در جیرفت استان کرمان زلزله 2.7و در فریدون شهر استان اصفهان زلزله 2.5 رخ داد.

در سرخس استان خراسان رضوی زلزله ای به عظیمای 3.6 در عمق 12 کیلومتری رخ داد و کانون آن در 7 کیلومتری سرخس، 64 کیلومتری مزدآوند و 94 کیلومتری صالح آباد این استان بوده است. زلزله 2.6 از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

سفید سنگ استان خراسان رضوی زلزله ای به عظیمای 3.6 در عمق 10 کیلومتری را تجربه کرد.

چرام استان کهگیلویه و بویراحمد با زلزله ای به عظیمای 3.2 در عمق 10 کیلومتری لرزید.

همت آباد استان خراسان رضوی دو زلزله به عظیمای 3.2 در عمق 10 کیلومتری، 3.4 در عمق 10 کیلومتری و 2.5 را تجربه کرد و پس از آن زمینلرزه دیگر با عظیمای 4.1 در عمق 9 کیلومتری در این منطقه رخ داد. کانون رومرکز این رخدادهای لرزه ای در 20 کیلومتری همت آباد، 27 کیلومتری سلطان آباد و 30 کیلومتری فیروزه این استان بوده است.

مجن استان سمنان با زلزله ای به عظیمای 3.2 در عمق 10 کیلومتری لرزید و کانون آن در 12 کیلومتری مجن، 24 کیلومتری امیریه و 31 کیلومتری بسطام گزارش شد.

چهارشنبه 24 دی

زلزله 3.2 مجن استان سمنان اولین رخداد لرزه ای روز 24 دی ماه گزارش شد. رومرکز این رخداد لرزه ای در 12 کیلومتری مجن، 24 کیلومتری امیریه و 31 کیلومتری بسطام این استان بوده است.

چاه دادخدا واقع در استان کرمان با زمینلرزه ای به عظیمای 3.3 در عمق 9 کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در 31 کیلومتری چاه داد خدا و 42 کیلومتری قلعه گنج استان کرمان و 52 کیلومتری هشتبندی استان هرمزگان گزارش شد. زلزله 2.5 از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

در درخشت استان فارس زلزله 2.6 به ثبت رسید.

پنج شنبه 25 دی

چاه دادخدا واقع در استان کرمان بعد از زلزله ای به عظیمای 3.3 در عمق 10 کیلومتری زلزله ای به عظیمای 4 در عمق 10 کیلومتری را تجربه کرد. زلزله 2.7 از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

در رهکلوت استان کرمان زلزله 2.8، گلی داغ استان گلستان زلزله 2.7، در قطور استان آذربایجان غربی زلزله 2.9، بافت استان کرمان زلزله 2.5، لیکک استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله 2.8، در شهمیرزاد استان سمنان زلزله 2.6 و در فاریاب استان کرمان زلزله 2.6 به ثبت رسید.

ساری استان مازندران با زمینلرزه ای به عظیمای 4 در عمق 21 کیلومتری لرزید و کانون آن در یک کیلومتری ساری، 14 کیلومتری سورک و 15 کیلومتری پائین هولار این استان بوده است.

قطرویه استان فارس زلزله ای به عظیمای 3.3 در عمق 11 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 19 کیلومتری قطرویه، 49 کیلومتری نیریز و 52 کیلومتری مشکان این استان گزارش شد.

خانه زنیان استان فارس با زمینلرزه ای به عظیمای 3.1 در عمق 10 کیلومتری لرزید و کانون آن در 22 کیلومتری خانه زنیان، 26 کیلومتری نودان و 27 کیلومتری کازرون این استان بوده است.

آدینه 26 دی

در لالی استان خوزستان زلزله ای به عظیمای 3.3 در عمق 14 کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در 11 کیلومتری لالی، 21 کیلومتری سالند و 27 کیلومتری گتوند این استان بوده است.

در راور استان کرمان زلزله 2.6 به ثبت رسید.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 27 بهمن 1399 بروزرسانی: 27 بهمن 1399 گردآورنده: ushop30.ir شناسه مطلب: 1413

به "ثبت 3 زمینلرزه در استان خراسان رضوی با بزرگای 3.2 و بیشتر، ساری با زلزله 4 لرزید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ثبت 3 زمینلرزه در استان خراسان رضوی با بزرگای 3.2 و بیشتر، ساری با زلزله 4 لرزید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید