ظریف: ترتیبات تکمیلی درون منطقه ای اکو باید عملیاتی گردد

به گزارش مجله فروشگاه، ظریف با بیان اینکه ترتیبات تجاری اکو اھمیت ویژه ای برای جمھوری اسلامی ایران دارند، گفت: اکوتا و دیگر ترتیبات تکمیلی درون منطقه ای باید عملیاتی شوند تا تجار بتوانند در توسعه ھمه جانبه و پیشرفت منطقه و ملت ھای منطقه مشارکت کامل داشته باشند.

ظریف: ترتیبات تکمیلی درون منطقه ای اکو باید عملیاتی گردد

به گزارش گروه سیاسی مجله فروشگاه، محمدجواد ظریف امروز شنبه در بیست و چهارمین نشست شورای وزیران اکو در آنتالیا با بیان این که ظرفیت های اکو برای همگرایی و انسجام اقتصادی در منطقه ما ھمچنان دست نخورده باقی مانده است، گفت: اولویت اصلی دستور کار ما باید تحقق اجتماع اکو ھمراه با ترویج صلح و ثبات و بھروزی بیشتر مردمان منطقه و ارزش ھای غنی مشترک باشد.

ظریف گفت: سازمان ھمکاری اقتصادی با برخورداری از جمعیتی نیم میلیارد نفری، موقعیت جفرافیایی فوق العاده، منابع سرشار انرژی و معدنی، منابع انسانی پیشرفته، بازار تجاری بزرگ و قرابت ھای فرھنگی و تاریخی تمامی مولفه ھای مورداحتیاج برای موفقیت در ھمکاری چندجانبه میان ملت ھا را دارا می باشد.

وزیر امور خارجه اولین و مھمترین چالش مستمر اکو را نبود الگوی مناسب برای ھمکاری اقتصادی و در واقع سرمشق توسعه اقتصادی بیان نمود و گفت: در این راستا باید ساختار ھمکاری برای رسیدن بدین ھدف مجددا سازماندھی گردد.

وی با بیان این که سند چشم انداز اکو 2025 آخرین کوشش ما برای ارتقای تعامل منطقه ای در زمینه های مختلف مورد علاقه طرفین شامل ترانزیت و حمل و نقل، انرژی، تجارت و گردشگری است، اضافه نمود: باید اجرای موثر چشم انداز 2025 را به وسیله مکانیسم ھا و طراحی ھای پیش بینی شده شتاب دهیم ضمن اینکه شورای وزیران باید از وزرای بخش ھای ذیربط و نیز دبیرخانه اکو به منظور تبدیل این سند به گامی مھم در راستای تحقق اھداف و مقاصد سازمان حمایت نمایند.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه تاسیس کریدور و فعالیت ھای مدیریتی مرتبط با آن اولویت سازمانی بخش حمل و نقل است، گفت: ما در ایران سرمایه گذاری عظیمی برای ایجاد حلقه ھای گمشده انجام داده ایم. با این حال طرح ھای اساسی ھمچون توافقنامه چارچوب حمل و نقل و ترانزیت (TTFA) ھمچنان در انتظار اجرا توسط کشورھای عضو است.

ظریف تاکید نمود: به منظور افزایش میزان تجارت کل میان کشورھای عضو اکو که بسیار پایین تر از انتظاراتمان است، به رویه ھای دوجانبه و چندجانبه به منظور تسھیل و ھمسان سازی تجارت منطقه ای احتیاج داریم تا بتوانیم مناسبات تجاری مان را سریعتر، ارزان تر و قابل پیش بینی تر کنیم.

وی اضافه نمود:در این راستا انجام تراکنش ھای اقتصادی با ارزھای ملی، تھاتر، کاھش ھزینه ھا و از بین بردن تاخیرھا و تسریع ترخیص گمرکی تنھا بعضی از رویکرد ھایی است که باید تقویت شوند.

وزیر امور خارجه با تاکید بر این که ایجاد مقاصد گردشگری سبز ھمراه با ارایه محصولات متنوع و خدمات کیفی در منطقه یکی از اھداف چشم انداز 2025 اکو است، توضیح داد: بھره برداری از ظرفیت ھای شگرف ھمکاری در حوزه گردشگری احتیاجمند یک برنامه اقدام ھوشمندانه است. ما از ھر ابتکاری که منجر به تقویت شبکه تمامی ذینفعان در حوزه گردشگری گردد و نیز از راه اندازی یک سامانه الکترونیکی با استفاده از فناوری ھای نوین و به اشتراک گذاری دانش و به رویه ھا به منظور فعالیت ھای ھم آفرینی استقبال می کنیم.

ظریف گفت: فعالیت ھای مرتبط با فناوری ھای اطلاعاتی و ارتباطی می توانند به عنوان کاتالیزوری برای پیشرفت ما عمل نمایند. در این رابطه، ما اھمیت ویژه ای برای اجرای راھبرد منطقه ای توسعه اطلاعات و جامعه اکو 2025 و نیز برنامه اقدام که در دومین نشست وزیران ارتباطات اکو در دسامبر 2017 در باکو مطرح شد، قایل ھستیم.

وزیر امور خارجه با بیان این که موفقیت سازمان اکو جز با مشارکت فعالانه تمامی کشورھای عضو غیرقابل تصور نیست، اضافه نمود: ترتیبات موافقتنامه ھای موسوم به کمتر از عضویت کامل تاثیرات منفی و بنیادین خود را بر عملکرد سازمان داشته اند. ما احتیاج داریم تمامی اعضای اکو را در فعالیت ھایمان مشارکت دھیم و در عوض اکو باید ارزش اضافه نموده خود را برای تمامی کشورھای عضو ثابت کند.

ظریف تاکید نمود: اھداف اصلی فرایند کنونی اصلاحات که در بیست و یکمین نشست وزیران اکو در 2013 در تھران مطرح شد مشتمل بر ارتقای ظرفیت ھای نھادی، مقرراتی و عملیاتی سازمان است که به طور بالقوه می تواند به افزایش چشمگیر اثربخشی، کارایی، ارتباط و عملکرد سازمان و دبیرخانه آن منجر گردد.

رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: جمھوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران اکو به طور کامل از فرایند اصلاحات حمایت نموده و بیشترین انعطاف پذیری را به منظور تامین منافع و برطرف نگرانی ھای کشورھای غیربنیانگذار نشان داده است.

وزیر امور خارجه با بیان این که اکنون زمان آن فرا رسیده است نیروی مورداحتیاج برای اصلاحات را بازتولید کنیم و بر نتایج امیدوارنماینده اصلاحات توافق داشته باشیم، گفت: در زمانی که چندجانبه گرایی به طور مرتب مورد صدمه قرار می گیرد، سازمان ھمکاری اقتصادی با دهه ھا تجربه، بیش از پیش، اولین و بھترین انتخاب برای ارتقای مناسبات اقتصادی میان کشور ھای عضو است.

ظریف گفت: به رغم سختی ھایی که مردم ایران در زمان تروریسم اقتصادی و اقدامات قھری یکجانبه و ظالمانه و بی پروا تجربه می نمایند، جمھوری اسلامی ایران به تعھدات خود نسبت به اکو و برنامه ھا و طرح ھایش ادامه می دھد.

رئیس دستگاه دیپلماسی توضیح داد: ایران طرح ھای ارتباطی اکو در حوزه حمل و نقل و ترانزیت، بازار انرژی و برق، فناوری ھای اطلاعاتی و ارتباطی و ارتباطات دیجیتال و نیز صنعت گردشگری به عنوان به صرفه ترین و پربازده ترین طرح ھای مشترک میان کشورھای عضو را مدنظر قرار داده ایم.

وی گفت: جمھوری اسلامی ایران آماده است تمامی ظرفیت ھای شگرفی که در این حوزه ھا دارد را در اختیار کشورھای اکو قرار دھد. این دعوتی باز به نمایندگی از بخش خصوصی ایران برای ھمتایانشان در منطقه اکو است.

ظریف با بیان این که ترتیبات تجاری اکو اھمیت ویژه ای برای جمھوری اسلامی ایران دارند، گفت: اکوتا و دیگر ترتیبات تکمیلی درون منطقه ای باید عملیاتی شوند تا تجار بتوانند مشارکت کامل خود در توسعه ھمه جانبه و پیشرفت منطقه و ملت ھای منطقه را داشته باشند. این رویه در دیگر مناطق جهان نیز رخ داده است.

وزیر امور خارجه بیان نمود: ایران قویا به اجرای این طرح به وسیله فعال سازی یا متنوع سازی، ترتیبات منطقه ای لازم در حوزه ھای تجاری مانند تسھیل رویه ھای گمرکی و بازرگانی، حوزه ھای پولی و بانکی، حمل و نقل چندوجھی، ترتیبات امنیتی و مرزی، مبارزه با قاچاق و ... متعھد است.

رئیس دستگاه دپیلماسی در ادامه با اشاره به نقش بسیار مھم دبیرخانه اکو در جهت مشترک اعضا گفت: ما به عنوان کشورھای عضو احتیاج داریم منابع اقتصادی و انسانی لازم برای این سازمان را مھیا کنیم تا دبیرخانه بتواند ماموریت خود را انجام دھد.

وی در سرانجام گفت: ما از کوشش ھای دبیرکل و ھمکارانش در دیگر نھادھای اکو از جمله آژانس ھا و نھادھای تخصصی منطقه ای آن در اطمینان از اجرای کامل ماموریت ھا مصوب، استفاده کامل از منابع در دسترس و بھره برداری کامل از شراکت با شرکای جدید و سنتی مان بویژه خانواده سازمان ملل تشکر می کنیم و از آنھا انتظار داریم اقدامات قاطعانه بیشتری در این حوزه ها انجام دهند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 10 دی 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: ushop30.ir شناسه مطلب: 554

به "ظریف: ترتیبات تکمیلی درون منطقه ای اکو باید عملیاتی گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ظریف: ترتیبات تکمیلی درون منطقه ای اکو باید عملیاتی گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید